Monday, May 2, 2011

پیروزی یک کانادایی در دویچه تورینگ واگن میستراولین مرحله از رقابتهای اتومبیلرانی دی تی ام یا دویچه تورینگ واگن میستر شافت با پیروزی راننده کانادایی تیم مرسدس به پایان رسید.
در این مسابقه که در پیست هوکنهایم رینگ ایالت بادن ورتنبرگ آلمان و در حضور بیش از ۶۰ هزار تماشاگر مشتاق برگزار شد برنو اسپنگلر کانادایی با پیشتازی در دور چهارم این مسابقه از دیگر مدعیان فاصله گرفت و تا پایان این پیشتازی را حفظ کرد تا بعنوان نفر نخست برروی سکو بایستد. اشتباه تیم سوسی اشتوتات و جدا نکردن به موقع مخزن سوخت از اتومبیل او باعث کاهش سرعت دیگر شرکت کنندگان شد و در نهایت پس از اسپنگلر ماتیاس اکشتورم با اختلاف سه ثانیه به مکان دوم رسید. رالف شوماخر برادر کوچکتر میشائیل شوماخر اسطوره ی فرمول یک هم برغم آنکه سریعترین زمان را در دور تمرینی به ثبت رساند و این مسابقه را از خط اول استارت آغاز کرده بود در نهایت به عنوان سومی بسنده کرد.
No comments:

Post a Comment